26.9 C
Bangkok
Monday, October 2, 2023

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาในเว็บไซต์ (บทความ, รูปถ่าย, ภาพ, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว,โปรแกรม ฯลฯ) ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด

ห้ามคัดลอก ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ เว้นแต่เพื่อการใช้ส่วนตัวหรือการใช้อย่างอื่นซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ ถ้าคุณนำเนื้อหาในเว็บไซต์ไปลงในสื่อออนไลน์อื่นโดยการคัดลอก จัดพิมพ์ลงในนิตยสาร หนังสือ หรือซีดี หรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์ (เนื้อหาหรือรูปภาพ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันอาจระงับหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขหรือลบออกซึ่งข้อมูล การระงับ หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์ ความเคลื่อนไหวของเนื้อหาในเว็บไซต์

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

พบความผิดปกติ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อในหน้าเว็บไซต์ ‘Contact Us’

error: Content is protected !!