-- โฆษณา --

“ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก  “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง” ทวีคุณค่า พัฒนาเกษตรไทย เพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ  ออกแบบโดย รศ.ดร.สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์ ภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ธ.ก.ส. เปิดระดมทุนด้วยการรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ชุด คือ เกษตรมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง และเกษตรยั่งยืน โดยในชุดแรกระดมทุน 35,000 ล้านบาทผ่านการรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง จำนวน 70 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงสุด 20 ล้านบาท  เริ่มเปิดรับฝากที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นี้”

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส.มีแผนระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก  คือ Small Smart และ SMAEs  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นยกระดับ Small ซึ่งเป็นกลุ่มฐานรากให้เป็น Smart จาก Smart พัฒนาสนับสนุนสร้างอาชีพใหม่ และบ่มเพาะให้ไปสู่ SMAEs หรือผู้ประกอบการเกษตรซึ่งจะเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนเกษตรกรลูกค้าในชุมชนให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการระดมทุนจากสลากทวีสิน 3 ชุด คือ เกษตรมั่นคง เกษตรมั่งคั่งและเกษตรยั่งยืน

โดยชุดแรกเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน “ชุดเกษตรมั่นคง”  จำนวน 70 ล้านหน่วย ระดมทุน 35,000 ล้านบาทพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  เปิดรับฝาก 7 หมวดๆละ 10 ล้านหน่วย รวม 70 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 500 บาท อายุสลาก 3 ปี  ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน 2560   ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่าถึง 20 ล้านบาท

“ธ.ก.ส.ออกสลากชุดนี้เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ครบกำหนดและเพื่อส่งเสริมการออมแก่ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรไทย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายเดิมที่ให้ความไว้วางใจกับ ธ.ก.ส.ที่ใช้บริการเงินฝากอยู่แล้ว พร้อมทั้งขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเกษตรกรรายย่อย, ผู้ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจ ข้าราชการ, ผู้ประกอบการ, ลูกจ้างเอกชนทั่วไป

เงินออมสลากออมทรัพย์ทวีสิน “ชุดเกษตรมั่นคง” จึงหมายถึง เงินออมที่คนไทยออมเงินเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร เพราะสลากชุดนี้เป็นมากกว่าการระดมทุน คือเน้นสร้างวินัยด้านการออม รวมทั้งเกษตรกรจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร จึงขอเชิญชวนให้คนไทย
ทุกคนรวมออมเงินกับ ธ.ก.ส. ด้วยสลากออมทรัพย์ทวีสินชุด เกษตรมั่นคง” นายอภิรมย์กล่าว

                    สำหรับภาพสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง ธ.ก.ส.ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์ เป็นศิลปินผู้รังสรรค์ภาพ ดังกล่าว เป็นภาพรวมการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้โทนสีน้ำเงินอมเขียว แสดงพลังของความมั่นคง รวงข้าว  ชูเด่นเป็นสง่า พร้อมรากต้นข้าวที่หยั่งลึก หล่อเลี้ยงผลิตผลที่ชาวนาไทยรอคอย สร้างความเชื่อมั่น ให้เกษตรกรมีความมั่นคงเป็นรากฐานชีวิต

รายละเอียดของ สลากออมทรัพย์ทวีสิน “ชุดเกษตรมั่นคง” มีรางวัลต่อเดือนรวมทั้งสิ้น 147,938 รางวัล  คิดเป็นเงิน  59.05 ล้านบาท

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 20,000,000 บาท,

รางวัลที่ 1 ต่างหมวดมี 6 รางวัลๆละ  150,000 บาท,

รางวัลที่  2  หมุน 3 ครั้ง มี 21 รางวัลๆละ 100,000 บาท,

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 70 รางวัลๆละ 15,000 บาท,

รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 140 รางวัลๆละ 10,000 บาท,

รางวัลที่ 5 หมุน  100 ครั้ง มี 700 รางวัลๆละ 5,000 บาท,

 รางวัลเลขท้าย 4 ตัว  หมุน 1 ครั้ง มี 7,000 รางวัลๆละ 300 บาท,

 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  หมุน 2 ครั้ง มี 140,000 รางวัลๆละ 200 บาท

การออกรางวัลดำเนินการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครบกำหนด 3 ปี ผู้ฝากที่ฝากถึงวันครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 7 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.467 ต่อปี กรณีฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปได้รับผลตอบแทนร้อยละ 1.427 ต่อปี คิดจากการรวมรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หากฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปได้รับผลตอบแทนร้อยละ 1.499 ต่อปี คิดจากการรวมรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 4 ตัว

หากประชาชนท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่นคง ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร http://www.baac.or.th หรือ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้ๆท่าน

ขอบคุณบทความ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here