-- โฆษณา --

ปลัดวธ.เป็นประธานในพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ และพิธีกินอ้อผญ๋า เพื่อเป็นการแสดงความกรุณาธิคุณต่อครูอาจารย์ ที่จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๙ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ และพิธีกินอ้อผญ๋า เพื่อเป็นการแสดงความกรุณาธิคุณต่อครูอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์ – ศิลปะการทอผ้า ปี ๒๕๕๓ และนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ปี ๒๕๕๙ ผูกข้อมือให้แก่ผู้บริหาร โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนลูกศิษย์ครูกลอง ครูซอ ศิลปะการแสดง และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลาง วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ ๑๖ ปี พระอารามหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here