-- โฆษณา --

บอร์ดอำนวยการโครงการ“ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์-สิทธิประโยชน์ พร้อมตั้ง ผอ.ฝ่ายศิลป์-ภัณฑารักษ์ทำหน้าที่เฟ้นหาศิลปิน ผลงาน บริหารงานภัณฑารักษ์และงานวิชาการ เตรียมจัดงาน ธ.ค.2566 ถึงเม.ย. 2567

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย เครือข่ายศิลปิน เครือข่ายวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเตรียมการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 หลังจากที่ได้จัดงานมหกรรมฯครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale Chiang Rai 2023

โดยมีที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2554 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) และมีผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(ผอ.สศร.) เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯและกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดแสดง พิจารณาศิลปิน ผลงานศิลปะที่ร่วมจัดแสดง งบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงาน วางแผนการดำเนินงานโครงการ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อีกทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มีผอ.สศร.เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เพื่อจัดทำแผนงานและขับเคลื่อนงานทั้งสองด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณและนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม เป็นภัณฑารักษ์ (Curator)ของโครงการฯ มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของศิลปิน รายละเอียดผลงาน คัดเลือกศิลปินและนำเสนอรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมโครงการ รูปแบบสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิดและงบประมาณดำเนินงาน บริหารจัดการงานภัณฑารักษ์และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานภัณฑารักษ์ ให้ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของสศร. สนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา อุปสรรคและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆของโครงการฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here